Tegnebræt 1.png

Højhussagen

Undersøgelse af byggeriet
på Bryggens Bastion

I efteråret 2020 igangsatte Bach Gruppen et omfattende prøveprogram og undersøgelse af byggeriet på Bryggens Bastion. Undersøgelserne har afdækket en række kritisable forhold i Bach Gruppens datterselskab BG Beton og på koncernniveau, hvilket har ledt til politianmeldelse af en tidligere direktør og fire medarbejdere i datterselskabet. Vores undersøgelse viste heldigvis, at svindlen kun var relateret til bundpladen under Njalstårnet. 


Her på siden kan du læse mere om, hvad der er op og ned i højhussagen, og hvad vi gør for at sikre, at sagen aldrig kan gentage sig. 

IMG_5278.JPG

"Det er en dybt beklagelig sag, som vi påtager os det fulde ansvar for. Vi har udvist for meget tillid og for lidt kontrol. Det har vi nu gjort noget ved med et omfattende prøveprogram på hele Bryggens Bastion. Vi har styrket vores forretningsgange og kontroller og tilført betydelige ressourcer til kvalitetssikring. Sagen kom som et chok for os og er nu overgivet til politiet. Vi forventer at bruge mere end 100 millioner kroner på at rydde op

Lene Christensen
Administrerende direktør, Bach Gruppen

Video

Styrket kontrol og kvalitetssikring

Bach Gruppen har gennem de seneste 9 måneder gennemgået hele koncernen med henblik på at styrke kontrolprocedurer og kvalitetssikring i hele forretningen. Og vi vil fortsat øge vores investeringer i processer, der øger kvaliteten og sikrer at lignende sager bliver opdaget og håndteret i tide.

Bach Gruppen har igangsat og gennemført:
 

 • Omfattende undersøgelser af bundpladen under Njals Tårn. Undersøgelserne bliver gennemført af Danmarks Teknologiske Institut for kommunen og PELCON for Bach Gruppen A/S. PELCON er akkrediteret på samme niveau som Teknologisk Institut, og således et certificeret og uafhængigt prøveorgan. 

 

 • Omfattende undersøgelser af både bærende og ikke-bærende søjler i Njals Tårn. Undersøgelserne bliver gennemført af PELCON, der blandt andet har lavet analyser af Storebæltsbroen, Øresundsbroen og mange andre internationale betonbyggerier. 

 

 • Prøveudtagning og undersøgelser af alle andre byggerier på Bryggens Bastion i samarbejde med nuværende ejere af byggeriet.

 

 • Alle undersøgelser og anbefalinger til forbedringer bliver gennemført af Bach Gruppens uafhængige rådgivere hos Norconsult, Rambøll og PELCON.
   

 • Vi har uddannet og ansat kvalitetschefer i hele koncernen og vil inden udgangen af 2021 have tredoblet antallet af medarbejdere, der arbejder med kontrol og kvalitetssikring.

 • Bach Gruppen har implementeret omfattende ændringer af governance- og ledelsesstrukturer samt kvalitetssikringsprocedurer i BG Beton.​​​

 • Bach Gruppen afholder alle udgifter i forbindelse med udbedringerne af alle forhold. Herunder bundpladen og søjlerne. Alle implementerede løsninger som godkendes af Københavns Kommunes rådgivere vil leve op til alle krav og forskrifter for byggeriet. Vi vurderer, at de samlede omkostninger til rådgivere og udbedringer vil koste mere end 100 millioner kroner.
   

 • Den eneste eksterne svindel mod kunder udenfor koncernen, vi pt. har identificeret, er svindel med mængder på leveret beton. Vi har af egen drift kontaktet de relevante kunder, og afregnet det for meget fakturerede.

Resultaterne af den interne undersøgelse

 • Bach Gruppen har gennemført en omfattende undersøgelse af BG Beton. Undersøgelsen er blevet gennemført med hjælp fra eksterne advokater og et hold af it-efterforskere.

 

 • I den interne undersøgelse har Bach Gruppen afdækket omfattende dokumentfalsk af kvalitetssikringsrapporter og snyd med betonrecepter i datterselskabet BG Beton.

 

 • Bach Gruppen har som følge af undersøgelsen meldt 5 tidligere medarbejdere i BG Beton til politiet, herunder den nu afdøde, tidligere direktør i BG Beton og medejer af Bach Gruppen.

 

 • Det har i den interne undersøgelse ikke lykkedes Bach Gruppen at finde beviser på, at andre på direktionsniveau, end den tidligere direktør og medejer har været vidende om bedrageriet og de andre ulovlige forhold. Bach Gruppen har overdraget materialet fra undersøgelsen til Politiet.

 

 • Bach Gruppen tager det fulde ansvar for den mangelfulde kontrol med BG Beton og for at udbedre alle konsekvenser af svindlen i relation med byggeriet på Bryggens Bastion.

Interview i Operation X

Direktør Martin Rasmussen deltog i april 2021 i TV 2 programmet Operation X, hvor han blev interviewet af Morten Spiegelhauer om højhusagen og en række andre emner omhandlende Bach Gruppen A/S Kun en lille del af det én time lange interview blev brugt i det endelige program. Se det i sin fulde længde her:

2.png

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er problemerne helt specifikt med bundpladen ?


Grundige test og undersøgelser foretaget af både Teknologisk Institut og en af landets førende eksperter inden for betonkonstruktioner Pelcon viser, at bundpladen under Njals Tårn ikke indeholder de råmaterialer, der blev bestilt og betalt for til underleverandøren BG Beton.

Derudover viser undersøgelserne, at den ikke overholde de styrker, der er sat krav om. Den manglende styrke skyldes ifølge undersøgelserne konstruktionsfejl og et forkert vand/cement-forhold.

Derudover viser det sig, at bundpladen indeholder ucertificeret beton og knust beton som tilslag, hvilket ikke er tilladt i denne type konstruktion.

Prøver af trykstyrken i søjlerne på etagerne oppe i bygningen viser også lavere værdier end det projekterede – hvordan kan det hænge sammen?

Vi ved ikke med sikkerhed, hvordan det kunne ske. VI kan ikke afgøre om problemet ligger i betonen eller støbningen.

Vi er endnu ikke helt færdige med at tage de mere end 100 prøver af søjler, dæk og vægge i højhuset på alle etager og derfor har vi ikke de endelige konklusioner klar endnu. Vi kan dog se at der enkelte steder er spredning på resultaterne af styrken, men vi kan først vurdere betydningen heraf, når vi har alle resultater.

Det er dog vigtigt at slå fast intet tyder på sikkerhedsmæssige problemer eller på nogen måde forhold i stil med dem, vi har set i forbindelse med bundpladen.
Prøver af trykstyrken i søjlerne på etagerne oppe i bygningen viser også lavere værdier end det projekterede – hvordan kan det hænge sammen?


Vi ved ikke med sikkerhed, hvordan det kunne ske. VI kan ikke afgøre om problemet ligger i betonen eller støbningen.

Vi er endnu ikke helt færdige med at tage de mere end 700 prøver af søjler, dæk og vægge i højhuset på alle etager og derfor har vi ikke de endelige konklusioner klar endnu.

Det er dog vigtigt at slå fast intet tyder på sikkerhedsmæssige problemer eller på nogen måde forhold i stil med dem, vi har set i forbindelse med bundpladen.
Burde I ikke have taget advarslerne alvorligt og undersøgt forholdende grundigere fra start?


Vi har taget advarslerne meget alvorligt. Vi har ageret, så snart vi har fået oplysninger, der skulle undersøges. Det er vigtigt at understrege, at vi har været udsat for forfalskning af dokumenter i vores system, hvilket har gjort optrevlingen mere kompliceret.
Hvordan har det her kunnet ske uden ledelsen i Bach Gruppen opdager det?


I den interne undersøgelse er det ikke lykkedes Bach Gruppen at finde konkrete oplysninger om, at medlemmer af Bach Gruppens ledelse er blevet gjort bekendt med snyd, bedrageri eller de ulovlige forhold i forbindelse med udførelsen af byggeriet.

Med det sagt kan vi, i lyset af det vi ved nu, godt se at vores interne kontrol ikke har været god nok. Det har vi allerede gjort meget for at rette op på, og vi sætter fortløbende en række strengere krav til vores kvalitetssikring.
Man hører hele tiden om Finn Bach – hvem er han?


Finn Bach grundlagde Bach Gruppen A/S for mere end 50 år siden. Han ejer stadig i dag en del af virksomheden og sidder i bestyrelsen af både Bach Gruppen og en stor del af virksomhedens tilknyttede selskaber. Finn Bach er begyndt neddrosle sine engagementer som bestyrelsesmedlem og formand, ligesom han de senere år heller ikke har været en del af den daglige drift at Bach Gruppen A/S.
Har Finn Bach besluttet hvordan bundpladen skulle laves?


Finn Bach har ikke haft nogen indflydelse på eller indblanding i, hvordan bundpladen under Njals Tårn skulle konstrueres. Opgaven har ligget hos underleverandøren BG Beton Sjælland og dermed en gruppe nu tidligere ansatte hos datterselskabet.

Finn Bach er dog bestyrelsesformand i BG Beton, og hans rolle er derfor gransket af Bach Gruppen i forbindelse med den interne undersøgelse.. Det er her ikke lykkedes os at finde et eneste bevis for at Finn skulle være blevet gjort bekendt med endsige beordret snyd, bedrageri eller de ulovlige forhold i forbindelse med udførelsen af den fejlbehæftede og mangelfulde bundplade.

Derfor afviser ledelsen i Bach Gruppen at have haft kendskab til eller beordret de kritisable forhold hos BG Beton Sjælland og omkring konstruktionen af bundpladen under Njals Tårn.
Har han besluttet, at der skulle bruges genbrugsbeton?


Finn Bach har ikke været involveret i konstruktionen af den fejlbehæftede bundplade – opgaven har ligget hos BG Beton Sjælland.

Brugen af genbrugsbeton til nye konstruktioner er velkendt i branchen og ses som en måde at gøre byggeri mere bæredygtigt. Derfor bliver metoden brugt mere og mere til et stigende antal opgaver hos alle ledende betonproducenter i Danmark.
Link til genbrugsbeton projekter

Det er derfor heller ikke nogen hemmelighed, at Finn Bach igennem en årrække har ytret ønske om at underleverandører og tilknyttede betonproducenter benyttede sig af muligheden for at nyttiggøre genbrugsbeton. Det afgørende her er, at hensigten naturligvis altid har været, at det skulle gøres på den rigtige måde – i henhold til gældende lovgivning og kvalitetskrav.

Bach Gruppen har i den forbindelse bestilt og betalt for en bundplade under højhuset med den påkrævede kvalitet og standard. Finn Bach eller andre i Bach Gruppens ledelse afviser at have ytret ønske benytte om eller have kendskab genbrugsbeton i bundpladen under Njals Tårn.
Har Bach Gruppen forfalsket dokumenter?


Nej. Konkret har vi stærke indikationer på, at nogle tidligere ansatte i BG Beton i forbindelse med støbningen af et betonbundpladen under Njals Tårn tilbage i 2018 har forfalsket eller afgivet ukorrekte fakturaer, følge- og bestillingssedler i forbindelse med leverancerne af beton til byggeriet. Det betyder at betonen i fundamentet er af en anden type end den foreskrevne og den, vi har bestilt.

Noget af dette materiale sender vi i god tro til kommunen, da de beder om en redegørelse i april 2020. Vi er i Bach Gruppen på daværende tidspunkt ikke klar over, at dele af dette materiale er forfalsket. Vi beklager naturligvis dybt at vi således uforvarende har overleveret forfalsket dokumentation, og dermed får videresendt materiale, der ikke er retvisende og som giver et urigtigt billede af, at forholdende omkring bundpladen er i orden.

Da det går op for os, politianmelder vi naturligvis de tidligere medarbejdere i betonfirmaet for dokumentfalsk samt svindel og tyveri af byggematerialer.

Vi har efterfølgende gjort alt, hvad vi kan for at afdække snyderiet, blandt andet med hjælp fra eksterne efterforskere og advokater. Vi har fuld åbenhed, alt bliver tjekket og vi har en stor gruppe eksterne eksperter og rådgivere til at sikre at kommunen får alt den rigtige og nødvendige dokumentation.
Efterforskes Bach Gruppen af politiet?


Nej. Ikke så vidt vi ved. Byggefelt G, der er et selskab under Bach Gruppen, er politianmeldt for ikke at overholde tidsfristen for indlevering af en serie dokumentation til kommunen.

Derudover modtager politiet al den dokumentation og korrespondance, der er mellem Københavns Kommune og Bach Gruppen omkring prøvetagninger, drøftelser og løsninger i forbindelse med Njals Tårn. BG Beton er også politianmeldt.

Status på byggeriet

Københavns Kommune godkendte i februar, at Bach Gruppens vægfundamenterne i kælderen under Njals Tårn. Udvidelsen af vægfundamenterne vil erstatte det nuværende fundament og sikre den nødvendige styrke og bæreevne under højhuset.
 

Bach Gruppen har hyret Østermark Grouting, der er specialister i fundamentstøbninger under eksisterende byggerier til at stå for arbejdet. Løsningen med vægfundamenterne under højhuset er udarbejdet af rådgivende ingeniører hos Norconsunlt og Rambøll og godkendt af Københavns Kommunes rådgiver, COWI.  

 

Støbning af vægfundamenterne forventes færdigt i Juli 2021.

Seneste nyt fra Bach Gruppen

Bach Gruppen anmelder Operation X-kilde for injurier - Hent Pressemeddelelse

Bach Gruppen afslører svindel for millioner: Melder tidligere ansatte til politiet - Hent Pressemeddelelse
 

BG Beton lukker betonværk i Nordhavnen - Hent Pressemeddelelse

Bach Gruppen iværksætter omfattende undersøgelse og ekstern efterforskning - Hent Pressemeddelelse

Om Bach Gruppen

Bach Gruppen er en dansk ejendomskoncern, der beskæftiger sig primært med salg og udlejning af bolig- og erhvervsejendomme samt produktion inden for byggeindustrien. Ud over at have egen bygge- og entreprenørafdeling omfatter Bach Gruppen også virksomheder, der leverer hovedparten af de råvarer og materialer, som bruges ved bygge- og anlægsopgaver, herunder sten, sand og grus, færdigbeton, tegl- og betonelementer, mørtel m.v.